Po wprowadzeniu danych inwentaryzacji utopią byłoby oczekiwanie, że dane w komputerze zawsze będą się idealnie zgadzać ze stanem fizycznym. Od czasu do czasu zdarza się, że dane nie pokrywają się w pełni z rzeczywistością. Oto kilka wskazówek, które pomogą odczytać i zrozumieć liczby.

 

Przykład bilansu: 

 

 

Po lewej stronie widoczna jest zakładka Przychód oznaczająca wszystkie zwierzęta, które zostały dodane do stada – począwszy od stanów inwentaryzacyjnych końca ostatniego okresu. Po prawej stronie w zakładce Rozchód podsumowano są wszystkie zwierzęta, które opuściły stado, kończąc na aktualnym stanie. Kiedy liczby w niebieskich kolumnach RAZEM są takie same oznacza to, że bilans się zgadza.

 

Knury 

W tym stadzie zakupiono 2 knury i sprzedano 4 w tym okresie. Wszystkie zwierzęta hodowlane, które opuszczają gospodarstwo żywe, są oznaczone jako Sprzedaż. Dwukrotne kliknięcie komórki z liczbą 4 spowoduje, że pojawi się nowe okno, w którym można zobaczyć numery ujętych tu zwierząt oraz ich typ wyjścia ze stada.

 

 

 

Lochy 

 

 

Przychód:

Stan inwentaryzacyjny:          W tym stadzie było 1 206 loch na początek okresu

Zakup:                                       Nie kupiono loch w okresie

Przeniesione:                           36 loszek pokrytych oprosiło się w okresie i są teraz lochami

RAZEM:                                     1 206 na początek + 0 z zakupu + 35 przeniesionych = 1 242

Rozchód:

Sprzedaż:                                  Liczba loch, które zostały usunięte ze stada żywe w danym okresie (67)

Upadki:                                     Liczba loch, które padły lub zostały ubite w danym okresie (14)

RAZEM:                                    67 sprzedanych + 14 padłych+ 1 161 z inwentaryzacji = 1 242

 

Loszki pokryte

Reguły są te same jak w przypadku loch. 81 loszek, które zostały zainseminowane w tym okresie stało się loszkami pokrytymi, zwiększając stan loszek pokrytych.


 Jeżeli w kolumnie Zakup pojawią się jakieś liczby, oznacza to że zarejestrowano loszki z data wprowadzenia po dacie krycia. 

Dwukrotne kliknięcie takiej liczby przywoła numery tych zwierząt i pozwala skorygować błędy.

 

 

Loszki

Zwierzęta, które mają już numer fermowy, ale nie były jeszcze kryte.

 

Loszki (sektor)

Jest to liczba zwierząt znajdujących się w lokalizacji loszek remontowych, która jest określona w ustawieniach raportu efektywności. Można je znaleźć w menu OgólneRaporty produkcyjne.

 

 

Pozycja Loszki (sektor) pokazuje zwierzęta ubite w osobnej kolumnie. Nie jest to jednak układ standardowy. W krótkim przewodniku Jak ustawić i jak używać układy okien można znaleźć informacje o tym, jak tworzyć własne układy.

 

Ten przykład pokazuje, ile loszek padło lub zostało poddanych ubojowi. Może to pomóc w wykryciu wszelkich niespójności. 


 

Jak widać powyżej 242 loszki z sektora loszek remontowych otrzymały numery fermowe i stały się loszkami z numerami. Zostały one pokryte w tym samym czasie, stając się tym samym loszkami pokrytymi. Jedna sztuka została skierowana na ubój. 


 

Prosięta ssące

Liczba prosiąt ssących dodanych w danym okresie musi być taka sama, jak urodzonych żywych. Liczba przeniesionych w części Rozchód jest równa liczbie prosiąt odsadzonych.

 

W powyższym przykładzie raportu przyłączono odchowalnię, a wszystkie ssące prosięta są odsadzane i przenoszone do tej lokalizacji. Oznacza to, że liczba zwierząt odsadzonych jest równa liczbie zwierząt trafiających do odchowalni. Tutaj często można zobaczyć błędy, jeżeli nie wszystkie ssące prosięta zostały umieszczone we właściwych lokalizacjach.

 

Można wybrać, czy różnica w liczbie prosiąt ssących ma być pokazana jako upadek, wyrównanie miotów czy jako różnica. W menu OgólneUstawienia ogólne, w zakładce Kalkulacja, podzakładce Inne, w polu Kalkulacja prosiąt ssących wybiera się sposób postępowania z różnicami w prosiętach. 

 

 

Uwaga

Jeśli wymieniasz dane z Topigs Norsvin, to ustawienie może mieć wpływ na rejestrowanie danych w związku z odsadzeniem:

 

Możesz także zarejestrować wszystkie upadki prosiąt ssące przy każdej losze w menu Lochy / KnuryUpadki prosiąt lub na karcie lochy. Alternatywnie można je wprowadzić w menu Lochy / KnuryZbiorcze upadki prosiąt.

 

Uwaga

Wskaźnik pokazany na raporcie efektywności jako Upadki do odsadzenia % nie zależy od liczby wprowadzonych upadków, ponieważ wskaźnik ten jest obliczany na podstawie różnicy między żywo urodzonymi prosiętami a całkowitą liczbą prosiąt odsadzonych w tym okresie.