Przydatnym raportem może być sporządzenie listy wszystkich loch, na której są one pogrupowane według ich statusu: prośne, w laktacji, luźne, czy też prośne w laktacji (kryte przed odsadzeniem). Pozwala to stosunkowo łatwo sprawdzić, czy stan loch zarejestrowanych w PigVision jest zgodny z rzeczywistą liczbą loch w stadzie.

W tym celu należy przejść do menu OrganizacjaLista stada

 

 

Można także kliknąć ikonę na pulpicie PigVision:

 

Pojawi się okno z wyborem daty. Domyślnie wybierany jest dzień bieżący.

Po zaakceptowaniu program wygeneruje listę stada na dany dzień.

 

 

Tutaj można otworzyć wszystkie małe plusy po lewej stronie. (Lepiej jest zacząć od dołu aby zbyt dużo nie przewijać przewijać.) Po rozwinięciu wszystkich grup można sprawdzić, czy lochy są w kolejności numerycznej. Jeśli nie, kliknięcie kolumny Zwierzę / Numer, spowoduje posortowanie ich według numeru. Gdy mała strzałka będzie skierowana w górę, lochy zostaną uszeregowane rosnąco w ramach każdej grupy. Ułatwia to kontrolę bezpośrednio na produkcji.


 

Klikając opcję wydruku Lista stada obok ikony drukarki:

 


Można listę wydrukować, zapisać do pliku lub wysłać e-mailem.