Lista kontrolna to raport, który pokazuje zwierzęta przekraczające okresy technologiczne zdefiniowane w ustawieniach programu. Będą to np. wszystkie lochy odsadzone a nie pokryte w terminie; lochy dla których brak informacji o oproszeniu, choć powinno ono już nastąpić; sztuki przeznaczone do wybrakowania ale niemające daty wyjścia ze stada itp. Wszystkie takie przypadki powodują kumulowanie się dni nieproduktywnych – źródła zbędnych kosztów.

Jednym z celów, jaki powinniśmy sobie stawiać, jest utrzymanie jak najniższej liczby zwierząt na liście kontrolnej. Zapewniając to, otrzymujemy dokładne wyniki raportów i wyższą efektywność produkcji.

 

Opcję Lista kontrolna można znaleźć w menu Organizacja lub poprzez skonfigurowaną wcześniej ikonę skrótu na ekranie:

 

 

Po wybraniu Listy kontrolnej, pojawi się okno wyboru daty. Można w nim wybrać na jaki dzień ma być wygenerowany raport. Domyślnie będzie wyświetlana dzisiejsza data, ale zaleca się wybranie daty wprowadzenia ostatnich danych do programu (zwykle jest to data końca tygodnia). Można wpisać datę ręcznie lub wybrać ją z kalendarza, klikając małą strzałkę w dół po prawej stronie pola daty oznaczonego poniżej. Naciskamy OK po wybraniu daty.

 

 

Lista kontrolna zostanie teraz uruchomiona i u góry wyświetli zwierzęta z największą liczbą dni po terminie, podobnie jak na ekranie poniżej:

 

 

Układ okna może nieznacznie różnić się od pokazanego powyżej, ale obowiązują te same zasady. Raport zawiera identyfikator zwierzęcia, numer miotu, a następnie szczegóły ostatniego zdarzenia dotyczącego danego zwierzęcia, przyczyny opóźnienia (tekst dotyczący dni krytycznych) i liczby dni opóźnienia (dni krytyczne). Całkowita liczba zwierząt przeterminowanych do 29.09.23 wynosi 6, jak pokazano w lewym dolnym rogu ekranu.

Na przykład zwierzę nr 13041 to loszka pokryta, dla której ostatnim wydarzeniem jest krycie 05.05.23. Na dzień raportu upłynęło już 147 dni od inseminacji i nie ma żadnej informacji na temat jej oproszenia bądź też usunięcia.

 

Jak na każdym ekranie w PigVision, na którym są numery loch, dwukrotne kliknięcie numeru spowoduje wyświetlenie karty lochy na ekranie. To pokazuje pełną historię zwierzęcia.

 

Powyższy układ okna pozwala w drugiej i trzeciej kolumnie ręcznie wprowadzić datę usunięcia bezpośrednio na liście kontrolnej, jeżeli zwierzęta wymagają usunięcia ze stada. Oszczędza to czas na opuszczanie tego raportu i wpisywania tego w standardowym oknie wprowadzania danych dotyczących usuwania.

 

Aby wydrukować listę kontrolną, klikamy ikonę drukarki oznaczoną czerwoną strzałką powyżej

 

Aby dostosować datę, dla której ma być wyświetlana Lista kontrolna, klikamy ikonę Kalendarza, jak pokazano czarną strzałką powyżej.

 

Parametry używane przez listę kontrolną konfiguruje się za pomocą ikony klucza u góry ekranu (pokazanej zieloną strzałką na powyższym obrazku). Domyślnie zostanie ustawiony standardowy zestaw parametrów, ale można je dostosować do własnych wymagań.

 

 

 


Dostęp do tego ekranu parametrów listy kontrolnej można również uzyskać poprzez menu Ogólne, opcję Ustawienia ogólne i wybranie zakładki Dni krytyczne.
 

Istnieją oddzielne sekcje dla loszek, loszek pokrytych i loch. Zwierzęta pojawią się na Liście kontrolnej, jeśli przekroczą liczbę dni wprowadzoną na powyższym ekranie. Jeżeli wprowadzamy zmiany, po zakończeniu naciskamy OK aby zatwierdzić.

 

Aby przefiltrować listę zwierząt na Liście kontrolnej tylko do wybranych, można w tym celu użyć zielonej linii filtra. Na przykład aby wybrać tylko te zwierzęta, których termin odsadzenia jest opóźniony, klikamy prawym przyciskiem myszy zieloną linię filtra pod kolumną Tekst dni krytyczne i wybieramy Laktację. Można także filtrować według liczby dni po terminie, klikając prawym przyciskiem myszy linię filtra w kolumnie dni krytycznych i wybierając jedną z wyświetlonych opcji.

 

 

Aby dodać lub usunąć kolumny z bieżącego układu okna, można w tym celu użyć ikony Ustawienia układu  po prawej stronie pola Układ okna.