Poniższa instrukcja ma zastosowanie w przypadku dodawania lub usuwania kolumn z okna wprowadzania danych lub zmiany kluczowych danych wyświetlanych w raporcie.

 

 

W powyższym oknie celem jest dodanie kolumny Przeniesione prosięta, aby można było rejestrować prosięta przemieszczane między lochami.

Aby dodać lub usunąć kolumnę z ekranu, należy kliknąć przycisk Ustawienia układu (zaznaczony czerwoną strzałką powyżej) lub kliknąć prawym przyciskiem myszy nagłówek kolumny, taki jak żywo urodzone, martwo urodzone itp. Po kliknięciu przycisku konfiguracji układu, należy wybrać pozycję Edytuj układ globalny z pola, które zostanie wyświetlone, aby wyświetlić listę dostępnych opcji (pokazaną poniżej).

 

Po wybraniu kolumny, którą chce się dodać, należy zaznaczyć pole, jak pokazano powyżej dla Przeniesione prosięta. Zmiana miejsca, w którym kolumna jest wyświetlana w układzie, następuje przy pomocy przycisków W górę lub W dół po prawej stronie (pokazanej w czerwonym prostokącie) lub przytrzymaniu klawisza Shift i strzałkę w górę lub w dół na klawiaturze. W celu zapisania zmian należy wcisnąć OK.