Inden du kan begynde at registrere medicin, skal du have oprettet journaler. Hvis din dyrlæge anvender WinVet (et program, som bruges af nogle dyrlæger i Danmark), kan du importere journalerne (punkt 4), så de automatisk bliver oprettet i PigVision. 


Start medicinregistreringen ved at oprette journaler. Journalerne består af en diagnose (punkt 1) og et medikament (punkt 2). Disse skal derfor oprettes først.   

 

1. Opret diagnoser

Gå til "Generelt" – "Medicin/vaccination" – "Diagnose"


Opret diagnosen ved at indtaste en unik kode efterfulgt af navnet på diagnosen. Opret alle de diagnoser, som du ønsker og luk vinduet. 


2. Opret medikamenter og/eller vacciner:

Gå til "Generelt" – "Medicin/Vaccination" – "Medikament".


Opret en eller alle medikamenter ved at indtaste en unik kode efterfulgt af navnet på medikamentet. Du kan desuden indtaste de resterende oplysninger, hvis dette ønskes. 
Afslut ved at lukke vinduet. 

 

3. Opret journaler:

Gå til "Generelt" – "Medicin/Vaccination" – "Journal". 


Opret dine ønskede journaler ved at indtaste følgende oplysninger:

 • Kode: Indtast en kode for journalen.
 • Type: Vælg om journalen vedrører en recept eller en vaccine. 
 • Status: Sættes til "Aktiv". 
 • Dyrtype, diagnose og medikament koder: Vælg den dyrtype, som diagnosen og medikamentet, drejer sig om. Du kan klikke på de enkelte registreringsfelter og trykke "F5" tasten eller klikke på ikonet "Søg", for at få vist de koder, som du kan bruge. Dobbeltklik på koden for at vælge den.  

 • Behandling: Skriv den behandlingstekst, som dyrlægen har angivet. 
 • Dosering 'Kg gris': Skriv mængden pr X kg. gris, hvor X er det samme som tallet i "Kg. gris" kolonnen. 
 • Kg gris: Hvor mange kg. gris en dosis (som skrevet i "Dosering ‘kg gris’) er beregnet til.
 • Gns. vægt/gris: Du skal registrere gennemsnitsvægten pr. gris.
 • Dosering/gris: Her kan du se, hvor meget medicin, der skal bruges pr. behandling pr. gris. Mængden er beregnet af programmet baseret på de tre tidligere indtastede kolonner. 
 • Tilbagehold dage: Angiv antallet af tilbageholdelsesdage.
 • Behandlings interval: I denne kolonne angiver du, hvor mange gange og hvor ofte dyret skal behandles. Dette registreres i forhold til kolonnen "Behandling". Hvis dyret skal behandles tre dage i træk, skrives 1,2,3, eller hvis det er hver anden dag, skrives 1,3,5.  
   


Hvis behandlinger er registreret på mere end ét CHR-nummer og skal opgøres på hver enkelt ejendom, skal alle CHR-numrene indtastes på hver enkelt journal. Du kan tilføje kolonnen "CHR. nr" ved at klikke på ikonet "Layout setup". 


Har du flere ejendomme, kan CHR-numrene også tilføjet i "Generelt" - "Lokationer".  


Hvis du burger PigVision Mobile Sows eller PigVision Mobile Growers til at indtaste medicinregistrering/behandlinger, er det vigtigt, at alle lokationer og journaler indeholder CHR-nummer. 

Bemærk: Undgå at ændre navnet på en gammel kode, hvis du ønsker at genbruge det til en ny journal. Hvis du gør det, ændrer du også navnet på alle de behandlinger, som koden er anvendt til.  

Hvis du ønsker at genbruge en kode til en diagnose, et medikament eller en journaler, kan du placere cursoren på koden og trykke på tasten "F2". Hermed kan du ændre koden. 

4. Importer journaler fra WinVet

Hvis din dyrlæge bruger WinVet, kan du importere journalerne automatisk i stedet for at oprette dem manuelt. 


 1. Gå til "Øvrige indtastninger" – "Dyrlægebesøg".  
 2. Dobbeltklik på det aktuelle besøg, hvorefter nedenstående vindue åbnes. 
 3. Her kan du klikke på "Bekræft" (der skal være en besøgsrapport til stede for, at du kan bekræfte besøget). 
 4. Et nyt vindue vil åbne og du kan nu se de journaler, som dyrlægen har sendt til din ejendom. 
 5. Det er vigtigt, at tjekke om journalerne er opsat korrekt: 
  • At dyrtypen er knyttet til den korrekte diagnose, det korrekte medikament og den korrekte behandling. 
  • At de tre kolonner “Dosering Kg Gris”, “Kg/gris” og “Gns vægt/gris” er korrekte og passer sammen med teksten i kolonnen ”Behandling”. 
  • Tilbageholdelse og genbehandling er korrekt opsat.
 6. Hvis journalerne er opsat korrekt, kan du klikke på “Importer journaler” nederst i vinduet. Herefter kan du se journalerne i "Generelt" – "Medicin/Vaccination" - "Journal".
 7. Hvis journalerne IKKE er korrekt opsat, bedes du kontakte din dyrlæge. 

  For at rette journalerne til korrekt information, klikker du på "Importer journaler" og retter i oplysningerne i "Journaler" - følg vejledningen fra trin 3 (Opret journaler) og frem.  


Medicinregistrering 

Når journalerne er oprettede, er du klar til at registrere medicin. I PigVision er medicinregistreringen baseret på dyrtype.  


Medicinregistrering Søer, Orner og Pattegrise

Gå til "Søer/Orner" – "Behandling".


Dette vindue fremkommer.


Her kan du registrere alle behandlinger på søer, orner og pattegrise. Når du registrerer behandlinger på pattegrise, skal du bruge moderens so-nummer.  

 1. Start med at indtaste koden fra journalen. 

  Du vil her se, at der er grå felter, som du ikke kan skrive i. Disse felter bliver automatisk hentet fra de informationer, som står i journalen. 
 2. Indtast dyrenummeret på soen eller ornen i kolonnen "Dyrnr.". 
 3. Indtast datoen for behandlingen.
 4. Mængden af medicin vil automatisk blive tilføjet, afhængig af opsætningen i journalen. 
  Om nødvendigt kan du rette i mængden manuelt. 
 5. Hvis du behandler pattegrise, kan du indtaste antallet af pattegrise i kolonnen pattegrise – behandlet.  

 

 

Medicinregistrering Grise i vækst 

Gå til "Grise i vækst" – "Behandling".


Her kan du registrere alle behandlinger på klimagrise, slagtesvin og polte (ikke pattegrise). Når du registrerer behandlinger, skal disse knyttes til en lokation. Det er ligeledes lovpligtigt at registrere vægt på de behandlede dyr samt medarbejder. 

Følge disse trin for at registrere:  

 1. Indtast journalkoden.
 2. Indtast dato.
 3. Indtast lokation.
 4. Indtast antal behandlede dyr.
 5. Vægt og medicinmængde vil automatisk blive beregnet I henhold til opsætningen af journalen. Hvis det bliver nødvendigt, kan vægt og mængde rettes manuelt medens du registrerer. 
 6. Indtast medarbejder kode
   

 

Genbehandling

Hvis din dyrlæge har sendt en journal, som du har indlæst og som kræver genbehandling, kan du bruge genbehandlingslisten. For at dyrene kommer frem på genbehandlingslisten, skal der være oprettet behandlingsinterval på journalen. 


Gå til "Management" – "Genbehandlingsliste". 

Her kan du se en liste over dyr (baseret på journalen, datoen og 1. behandling), som skal genbehandles. 


I dette vindue kan du automatisk registrere genbehandling ved at indtaste mængden og sætte flueben i kolonnen ”Udført”. 

 

Tilbageholdelsesliste 

Du kan udskrive en liste over dyr, der ikke kan slagtes pga. tilbageholdelsestiden (slagtestop). 

Gå til "Management" – "Tilbageholdelsesliste".


Her laves en listen ud fra datoer, som du indtaster. Denne liste indeholder så de dyr, der ikke kan sendes til slagtning, da de er i behandling med tilbageholdelsestid. Opsætning af tilbageholdelsestiden skal ske på journalen. 

 


Medicinopgørelse

Programmet har værktøjer til opgørelse af medicin, så du kan bevare overblikket over dit forbrug og dine restmængder.  

 1. Gå til "Øvrige indtastninger" – "Medicin levering".

  Her kan du registrere, hvilken medicin, hvor meget medicin samt, hvornår der er leveret medicin til din bedrift. 

  Hvis din dyrlæge anvender WinVet vil medicinen automatisk blive importeret, men du kan også registrere manuelt. Medicinlevering er en del af Medicinforbrugsrapporten:

 2. Gå til "Øvrige indtastninger" – "Medicinspild".

  Her kan du indtaste medicinspild - såsom tabte flasker. Medicinspild er en del af Medicinforbrugsrapporten.

 3. Gå til "Rapport" – "Medicinforbrug". 

  Her kan du se din besætnings medicinforbrug ved at trykke "Beregn".