Aby zobaczyć identyfikatory zwierząt w wybranym cyklu produkcyjny (miocie) należy przejść do menu OrganizacjaLista stada

 

 

Można także kliknąć ikonę na pulpicie PigVision: 

 

Pojawi się okno z wyborem daty. Domyślnie wybierany jest dzień bieżący.

Po zaakceptowaniu program wygeneruje listę stada na dany dzień.

 

W górnej części okna znajdują się cztery zakładki:

 

 

 

Po wybraniu zakładki Wiek stada, pojawi się tabela pokazująca liczebność loch w poszczególnych cyklach.

Aby zobaczyć identyfikatory zwierząt na przykład po pierwszym oproszeniu, kliknij dwukrotnie liczbę zwierząt, tutaj 13 loch. Na ekranie pojawi się nowa lista.

 

 

Jeśli jakiegoś identyfikatora nie ma domyślnie na liście, kliknięcie prawym przyciskiem myszy na Wydarzenie otworzy ustawienia układu okna gdzie można wybrać potrzebną kolumnę identyfikatora np. ID kolczyk. Po zatwierdzeniu przyciskiem OK, widoczne będą ID dla wszystkich loch w pierwszym miocie.